Tuesday, January 29, 2013


pm

;'jf; vgfn

Vff];|]/ df6f] / 9'ª\ufsf sfkx¿
p;n] pAhfof] cGg        
Roft]/ ?vsf af]qmf / xfFufx¿
p;n] agfof] sk8f
hf]8]/ 6'qmf6'qmf r]tgf
lgdf{0f u¥of] a:g] 3/

kTy/ /u8]/ lgsfNof] cfuf]
hldg vf];|]/ lkof] kfgL
kxf8 eTsfP/ agfof] af6f]

vKb} ubf{ xhf/f}F xG8/
b]Vg 5f8]g cgf}7f ;kgfx¿

lgsfn]/ ;'dw'/ ;ª\uLt
ufO/Xof] hLjguLt
pg]/ k|]ddfnf
x[bosf]
hf]l8lbof] ;f/f e"uf]n

ul/lbof] s}b
eujfgnfO{ ;d]t /fv]/ dlGb/df
/ ;'gfO/Xof] k|]ddGq

gfKg] w"gdf 5 pm
–cfsfzsf] cfotg

hf]v]sf] 5 p;n]
–cGo hLjx¿sf] x}l;ot

s] u/]sf] 5}g < p;n]
–af3nfO{ aGb ul/lbof] lrl8of3/sf vf]/x¿df
– lxF8\of] xfQLnfO{ af]sfP/ cfkm"

pleP/ lxdfndfly
cUnf] eof] lxdfneGbf
r9]/ zlQmzfnL ofgsf] sfFw
xflGgof] cGt/LIf
af]s]/ ;fx;sf] 5ftL
u¥of] alnbfgL
o'4 / zflGtsf cWofox¿df

p;n]
abNof] cefjnfO{
s'g} gofF cfljisf/df

p;n] g}
7]Nb} NofPsf] xf] ;donfO{ oxfF;Dd
oyfy{t M
;[li6s} ;jf{lws ;'Gb/ l;h{gf xf] pm

;[li6stf{ lg/fz 5}g
x/ gofF hGd oxL eG5

olQ xf]
pm pmh:t} eO/xg'kb{5

dfG5] .

poetkhanal.blogspot.com


Monday, January 28, 2013

सहिदआत्मा

सुवास खनाल   

म सहिदआत्मा

यदी म बोल्न सक्थेँ भने
चिनाइदिने थिएँ
मेरो तस्वीरअघि
अबीर र फूल चढाउन उभेका
मान्छेहरुमध्ये
को थियो मेरो कन्चटमा गोली दाग्ने
कसले थप्यो मेरो नाममा घरको तल्ला
कसले पठायो आफ्नो बच्चा विदेश पढाउन
राखेर मेरो बच्चाको नाम

सहिद भनेको कुनै खेती हो कि
जसको नाममा पेट पाल्न सकियोस्
सहिद भनेका कुनै हतियार हुन् कि
जसलाई प्रयोग गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकियोस्

सहिद भनेका
कि त्यस्ता शब्दकोशका शब्द हुन्
जसको अर्थ जे लगाए पनि हुन्छ

म सहिदआत्मा

यदी म बोल्न सक्थेँ भने
भनिदिने थिएँ
–  म मेरो देशको थिएँ
तर पार्टीविशेषले हाम्रो मृत टाउको गन्यो
म देशको लागि बलिदान भएँ
तर पार्टीविशेषको झन्डा ओडाइयो

म सहिदआत्मा

यो अर्थमा भने खुसी छु
देशको एकदिन मेरो नाममा छ
मेरै हत्याराहरु पनि प्रायश्चितका निम्ति कम्तिमा एक दिन मलाई सम्झिन्छन्

म सहिदआत्मा
अर्को अर्थमा पनि म खुसी छ
चेतनाको पीडा बोकेर बाँच्न झन् मुस्किल छ मेरो देशमा ।

( आत्मस्विकृति : यो एक नारा कविता हो । कहिँकतै नारा हुनबाट जोगियो भने मैले कविताका त्यही विन्दुहरुलाई महत्वपूर्ण सम्झिनेछु )

subaspoet@gmail.com

Wednesday, January 23, 2013

जन्म –एक दुर्घटना

सुवास खनाल

नशामा
कुनै उत्तेजक दृश्य
हेर्दै टोलाइरहेको
युवकमा
पनि हुन्छ देशको माया

कलेज खर्च धान्न
वा आमाको
च्यातिएको मझेत्रो सम्झिँदै
उपभोगको बजारमा
आफूलाई बिकाइरहेकी
युवतीको मनमा पनि
हुन्छ
–देशको सुन्दर तस्वीर

अभावले
लखेटेर
भाग्दाभाग्दै
देशको सीमा नाघेकाहरु सँग
बल्झिरहन्छ
राष्ट्रप्रेमको घाउ

मेरो देशका
ब्युरोक्रेट्स नायकहरु
पसल थापिरहेछन्
र बिक्रीमा छ –युवा सामथ्र्य

मरुभूमिबाट झिकाइएको
जीवझैँ
सर्वाधिक शुष्क मन बोकेको
यो देशको शासक
ओठमा
जादुगरी राष्ट्रभक्तिको लिपिस्टिक
दल्ने महाअभियानमा छ

कैयौँपटक
देशमा नाङ्गा मान्छेहरुको जुलुस हिँड्छ
जहाँ
अनुहार नभएकाजस्ता
सुर सकिएकाजस्ता
आÇनै खुट्टाहरुले नहिँडेर
कोही अरुले बोकीदिए जस्ता
मान्छेहरु
अत्यधिक लाम लाग्छन्

मलाई मेरा खुट्टाहरुले बोकून्
र म आफू हुन्छु
मैले मेरै आँखाहरुले हेर्न सकूँ
र म आफू हुन्छु
मेरो पेटमा पाचन भएर मैले प्राप्त गर्ने शक्ति
मेरै भूगोलमा उब्जिएको अन्न र फलफूलको होस्
अनि म आफू हुन्छु
मैले बोलिरहेको शब्दहरुमा
मेरो आÇनै साहसका अक्षरहरु मिलून्
र म आफू हुन्छु

यस क्षण
मैले बोक्दै हिँड्ने यो भारी शरीर
मेरो आÇनै हो वा होइन ?
मैले फेर्ने प्रत्येक श्वासमा
मेरो आÇनो जीवनको सुगन्ध
छ वा छैन ?
मेरो टाउकोको अघिल्तिर टाँसिएको
रुपाकृति
मेरो आÇनै अनुहार हो वा होइन ?
द्विविधाका अनगिन्ति प्रश्नहरु
कुनै विद्युतीय झड्काझैँ
मेरो मष्तिष्कका तारहरु हल्लाउने गरी कुद्दछन्

यो साँचो हो,
यो देशमा
यो समय
बाँच्ने हरेक मान्छेले
सोच्नु स्वभाविक छ
–म गलत समय किन जन्मिएँ ?

subaspoet@gmail.com