Wednesday, December 14, 2011

घुम्तिहरूमा भेटिँदा/छुटिँदा: Poem

घुम्तिहरूमा भेटिँदा/छुटिँदा: Poem